Levněji než v lékárnách | GLS jen 58 Kč | 1.výměna obuvi ZDARMA

Podmínky ochrany osobních údajů

 1. Obuv Santé Proseč s.r.o., se sídlem Dr. Tošovského 403, Proseč 539 44, DIČ: CZ06693458, IČO: 06693458, e-mailová adresa: obchod@obuv-sante.cz, jakožto provozovatel e-shopu www.obuv-sante.cz a tedy správce osobních údajů které mu budou zákazníkem poskytnuty, se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 2. Obuv Santé Proseč s.r.o. zpracovává při provozu e-shopu www.obuv-sante.cz zejména následující osobní údaje: Jméno, příjmení, dodací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, cookie.
 3. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě právního základu plnění smluvní povinnosti společnosti Obuv Santé Proseč s.r.o. vůči zákazníkům, a dále na základě právního základu hájení oprávněných zájmů společnosti Obuv Santé Proseč s.r.o.
 4. Příjemci osobních údajů mohou být:
  1. přepravní služba při doručování objednaného zboží;
  2. orgány veřejné moci, pokud to zákon stanoví;
  3. poskytovatelé externích služeb, zejména daňového a právního poradenství;
  4. provozovatelé vybraných nástrojů přímého marketingu.
 5. Obuv Santé Proseč s.r.o. zpracovává pouze osobní údaje nezbytně nutné k naplnění účelů jejich zpracovávání, tedy pro splnění svých smluvních povinností (zejm. dodání zboží) a hájení svých oprávněných zájmů včetně přímého marketingu.
 6. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje pro správce však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Shoptet, a.s.Dvořeckého 628/8169 00 Praha 6
  2. GLS, Průmyslová 5619/1 586 01 Jihlava
  3. Česká pošta s.p. Na Hrádku 105, 532 05 Pardubice
  4. Balíkobot s.r.o. Revoluční 1200/16, 110 00 Praha - Nové Město
  5. daň.poradce: Prachař Ilja, Trpišov 88, 538 21 Slatiňany
  6. účetní: NOPO ekonomic s.r.o., daňové, účetní a ekonomické služby, 538 21 Slatiňany
  7. marketing: DEALNET, s.r.o. Ke Hřišti 1245, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
  8. Heureka - Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín
  9. Zboží - Seznam.cz, a.s., Zboží.cz, Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov
  10. Google - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
   • Google Analytics
   • Google Tag Manager
 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění smluvních povinností, a ochraně oprávněných zájmů a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).
 8. Zákazník má ve vztahu ke svým osobním údajům zejména následující práva:
 9. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že zákazník má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Zákazník má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má zákazník právo kdykoli doplnit. Toto právo lze realizovat zejména prostřednictvím zákaznického účtu na webu e-shopu www.obuv-sante.cz.
 10. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o zákazníkovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a zákazník o to požádá.
 11. Zákazník má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má zákazník právo kdykoli vznést námitku.
 12. Právo na přenositelnost údajů dává zákazníkovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 13. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
 14. V případě, že bude zákazník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.